OM OSS

Rådgivning och strategi

Bouvier Advisory vill bidra till attraktiva och hållbara samhällen. Detta gör vi genom att arbeta med transportsystemet och hjälpa våra kunder att förstå hur trender som digitalisering, elektrifiering och förändring av transportbehov kommer att påverka resor och transporter. Denna kunskap tillämpar vi i alla faser av samhällsplaneringen, från tidiga idéer till konkret planering. Vi arbetar också med regionala utvecklingsfrågor och geografiska analyser samt statistik.

Våra konsulter

Bouvier Advisory består av nio konsulter med lång erfarenhet inom trafik- och samhällsplaneringsområdet. Vi bidrar med expert- och processkompetens från tidig idé till planeringsstadiet med fokus på såväl strategiska frågor och projektledning som analys och planering. Vi arbetar över hela Sverige med bas i våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping.

Kultur och ledarskap

Efter att ha arbetat tillsammans som konsulter i nära 20 år varav över tio år som ledare startade Björn Öhman och Tobias Thorsson under 2023 Bouvier Sverige AB. Vår mångåriga erfarenhet av ledarskap inom konsultverksamhet har gett oss en tydlig idé om hur vi vill arbeta med kultur, ledarskap och samarbete. Vi vill nu använda våra erfarenheter till att bygga ett företag som baseras på de värderingar som är viktiga för oss.

Samhällsnytta

Vi arbetar med våra kunders bästa framför ögonen. Vi tar ansvar för att de lösningar och råd vi tar fram skapar nytta både i det enskilda uppdraget och för samhället i stort. Vi värnar om samhällets gemensamma resurser och delar prestigelöst med oss av vår kunskap och våra erfarenheter.

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av allt vi gör om det så rör sig om nyttobedömningar, tillgänglighet, trafiksäkerhet eller färdmedelsvanor. Vi använder begreppet med ett kritiskt förhållningssätt till gällande sanningar. Vi förstår svårigheterna med att precisera och mäta de olika dimensionerna och hur de ofta kan ställas mot varandra.

Arbetssätt

Vi tycker om att arbeta nära våra kunder för att tillsammans hjälpas åt att förbättra och förenkla vardagen för oss alla. Där ett uppdrag slutar ska nästa uppdrag kunna bygga vidare på det vi har lärt oss. Vi är transparenta och opartiska i både vårt arbetssätt och i våra leveranser.

VÅRA TJÄNSTER

Analyser och modeller

Vi har lång erfarenhet av trafikanalyser, trafikprognoser, GIS-analyser, modellutveckling och samhällsekonomi. En förutsättning för att kunna leverera kvalificerad rådgivning är tillgång till bra underlag. Vår rådgivning baseras därför som regel på olika typer av analyser och faktabaserade underlag. Vi har expertkunskap inom verktygen Sampers, Emme, Visum, Vissim, Dynameq, Capcal, ArcGIS, QGIS och R.

Trafikplanering

Vi planerar för trafiken i olika skeden av planprocessen med olika typer av utredningsfrågor så som trafiksäkerhet, parkering, framkomlighet och generella frågor som rör samhällsbyggnad och infrastruktur samt mobilitetstjänster. Vi tar fram allt från trafikslagsövergripande utredningar och analyser kopplade till större exploateringsplaner och policyfrågor till mindre trafikutredningar gällande kapacitet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi har god förståelse för behov och frågeställningar både vid större strukturplaner, vid utformning av gator och torg, och vid enskilda husprojekteringar.

Regional utveckling

Vi arbetar med regionala utvecklingsfrågor, geografiska analyser, struktur- och funktionalitetsanalyser, regional- och samhällsekonomiska analyser och befolkningsprognoser. Vi tar fram strategiska utredningar och analyser som blir kunskapsunderlag i myndigheters, regioners och kommuners utvecklingsarbete, oftast med GIS som verktyg och på strategisk nivå. Vi tar fram tillgänglighetsanalyser där analyserna vanligtvis görs med GIS-verktyg eller trafikmodeller. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika typer av analyser av resvanor och demografiska data.

Rådgivning och strategi

Sedan tidigt 2000-tal har vi arbetat med rådgivning av olika slag inom trafik- och samhällsutvecklingssektorn. Vi arbetar i tidiga skeden med både utredningar och process- och projektledning i allt från mindre trafikutredningar till effekter av de riktigt stora samhällspåverkande projekten. Genom vårt nära samarbete med kunder inom offentlig sektor har vi god förståelse för planeringsprocesser i politiskt styrda organisationer.

Innovation och digitalisering

Genom att vi ofta arbetar med de riktigt tidiga skedena i utvecklingen av transportsystemet har vi arbetat länge med de stora förändringar transportsystemet står inför genom trender som digitalisering, elektrifiering och automatisering. Vi har en stark förankring i ett innovativt, analytiskt och datadrivet angreppssätt vilket gör att vill förstå och förklara hur transportsystemet bäst kan tillvara på de möjligheter trender som digitalisering, elektrifiering och automatisering ger och därmed skapa ett mer hållbart och intelligent transportsystem.

Ledarskap

Vi har mångårig erfarenhet av ledarskap inom konsultverksamhet. Vår långa erfarenhet av ledarskap drar vi också nytta av då vi leder projekt och processer och får arbetsgrupper att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Vi har alltid arbetat med ett delat ledarskap och delar gärna med oss av våra erfarenheter i form av styrkor, fördelar och hur ett sådant ledarskap kan stärka en organisation eller ledningsgrupp.

JOAKIM FRANKLIN

GIS-expert och samhällsanalytiker

Joakim är utbildad samhällsplanerare och kulturgeograf vid Stockholms universitet med specialisering mot regional utveckling och -planering. Den geografiska dimensionen står i centrum för Joakims uppdrag. Regional fysisk/rumslig planering, strukturbildsarbete, funktionella samband, ortsstrukturer, geografisk tillgänglighet samt näringslivets utveckling och lokalisering är exempel på återkommande ämnen. Joakim har hög kompetens inom geografisk analys och GIS. Bland annat genom utveckling av nya metoder och angreppssätt för kartläggning och analys av funktionella samband såsom flyttmönster, näringslivsstrukturer, rörelsemönster, mobildataanalyser mm.

joakim.franklin at bouvier.se
0760 28 48 98

EBBA GRÖNDAHL

GIS-expert och samhällsanalytiker

Ebba Gröndahl är civilingenjör i lantmäteri med specialisering inom geografiska informationssystem från Lunds tekniska högskola. Ebba har arbetat sedan 2016 med regionala utvecklingsfrågor, geografiska analyser, struktur- och funktionalitetsanalyser, trafikanalyser, regional- och samhällsekonomiska analyser och befolkningsprognoser. Ebba arbetar brett med strategiska utredningar och analyser som blir kunskapsunderlag i myndigheters, regioners och kommuners utvecklingsarbete, oftast med GIS som verktyg och på strategisk nivå.

ebba.grondahl at bouvier.se
0793 47 70 51

JOAKIM JANMYR

Senior rådgivare inom trafikanalys

Joakim Janmyr är civilingenjör i kommunikation och transportsystem från Linköpings Universitet. Joakim har arbetat med trafikplanering och trafikanalys sedan 2017. Joakim är specialiserad inom trafikanalys i form av mikrosimulering och kapacitetsanalyser, men har även deltagit i projekt i olika skeden av planprocessen med olika typer av utredningsfrågor så som trafiksäkerhet, parkering, framkomlighet och generella frågor som rör samhällsbyggnad och infrastruktur. Joakim har även erfarenhet som chef inom konsultbranschen.

joakim.janmyr at bouvier.se
0761 19 26 50

CHRISTIAN NILSSON

Senior rådgivare och projektledare

Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Chalmers tekniska högskola och Master of Science in Transport från Imperial College i London. Ca 25 års erfarenhet av trafik och mobilitet. Specialistområden uppdragsledning, trafikmodeller och samhällsekonomiska beräkningar. Har bland annat arbetat med analyser av trängselskatt och höghastighetsbanor. Van vid uppdrag där modellresultat skall rimlighetsbedömas och presenteras för olika intressenter. Certifierad projektledare (PMP).

christian.nilsson at bouvier.se
0703 55 68 09

ALEXANDER PERSSON

Senior rådgivare inom trafikanalys

Civilingenjör i kommunikation och transportsystem från Linköpings Universitet. Drygt 5 års erfarenhet av trafik och mobilitet. Specialistområde framkomlighets- och tillgänglighetsanalyser, utformningsförslag och kreativa lösningar. Erfaren trafikanalytiker inom både mikro- och makronivå. Erfarenhet av kommunal planering genom tidigare anställning på Norrköpings kommun. Alexander har även erfarenhet som chef inom konsultbranschen.

alexander.persson at bouvier.se
0721 80 82 83

ANNA PERSSON

GIS-expert och trafikanalytiker

Anna Persson är högskoleingenjör och har studerat civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad med inriktning trafik vid Lunds tekniska högskola. Anna har arbetat sedan 2011 som trafikanalytiker, både som konsult och som projektassistent på institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola. Annas fokusområde är bland annat trafikflödesanalyser och tillgänglighetsanalyser där analyserna vanligtvis görs med GIS-verktyg eller trafikmodeller. Anna har även god erfarenhet av att arbeta med olika typer av analyser av resvanor och demografiska data. Anna har bred erfarenhet av att genomföra strategiska utredningar inom speciellt trafiksäkerhet och kollektivtrafik.

anna.persson at bouvier.se
0793 18 27 21

PER SOLÉR

Senior rådgivare inom trafikplanering

Per Solér har studerat civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad med inriktning trafik vid Lunds tekniska högskola samt samhällsgeografi vid Lunds universitet. Per har arbetat sedan 2012 som trafikplanerare och trafikutredare. Per har arbetat med allt från trafikslagsövergripande utredningar och analyser kopplade till större exploateringsplaner och policyfrågor till mindre trafikutredningar gällande kapacitet, trafiksäkerhet och framkomlighet. Per har en gedigen erfarenhet från hela den fysiska planeringsprocessen och frågor gällande PBL, PBF och BBR. Per är ofta anlitad som sakkunnig av arkitektbyråer och har därför en god förståelse för behov och frågeställningar både vid större strukturplaner, vid utformning av gator och torg, och vid enskilda husprojekteringar.

per.soler at bouvier.se
0730 56 54 75

ISABELLE SÖDER

Senior rådgivare inom trafikanalys

Isabelle Söder har en masterexamen i transport och geoinformatik från KTH samt en politices kandidatexamen med inriktning nationalekonomi från Uppsala universitet. Isabelle har sedan 2012 arbetat som trafikanalytiker, trafikplanerare och statistiker. Hon har en bred erfarenhet av trafikfrågor med stor vara att arbeta med trafikprognoser, trafikmodeller, modellutveckling och dataanalys. Hon är van att arbeta med trafikslagsövergripande utredningar för t.ex. stationsområden och innerstadsmiljöer samt strategiska trafikanalyser för städer och kommuner. Isabelle har lång erfarenhet av statistiska analyser och datainsamling från tidigare anställning vid Statistiska Centralbyrån.

isabelle.soder at bouvier.se
0793 12 55 07

TOBIAS THORSSON

Senior rådgivare inom trafikanalys

Tobias Thorsson är civilingenjör i kommunikation och transportsystem från Linköpings Universitet. Tobias har arbetat sedan 2005 med trafikanalyser och trafikplanering. Hans specialistområden är strategiska trafikfrågor, trafikanalyser och samhällsekonomi. Tobias är erfaren process- och workshopledare samt uppskattad kursledare. Tobias har också mångårig erfarenhet som chef inom konsultverksamhet, på såväl operativ som strategisk nivå.

tobias.thorsson at bouvier.se
0702 11 66 01

BJÖRN ÖHMAN

VD, Senior rådgivare och projektledare

Björn Öhman är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Chalmers tekniska högskola. Björn har arbetat sedan 1999 med trafikutredningar och trafikinformation. Hans specialistområden är digitalisering, ny mobilitet och strategiska trafikfrågor. Björn arbetar huvudsakligen som expertstöd i olika typer av utrednings- och analysuppdrag, oftast med koppling till kollektivtrafik och digitalisering, eller som projekt- och processledare i stora och komplexa projekt. Björn har också mångårig erfarenhet som chef inom konsultverksamhet, på såväl operativ som strategisk nivå.

bjorn.ohman at bouvier.se
0738 28 08 88